Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Aansprakelijkheid

21. mooiemensen.com aanvaardt geen aansprakelijkheid in onder meer de navolgende gevallen:

  • U vindt geen geschikte partner;
  • Uw inschrijving leidt niet tot een (succesvolle) relatie;
  • Uw inschrijving leidt tot ontwrichting dan wel verstoring van uw huidige relatie;
  • U wordt geconfronteerd met door een andere gebruiker/andere gebruikers verstrekte onjuiste informatie;
  • U ondervindt hinderlijk gedrag van een andere gebruiker/andere gebruikers;
  • Voor de gevolgen van ontmoetingen tussen u en een andere gebruiker/gebruikers op en/of buiten de website;
  • Een andere gebruiker maakt gebruik van de door u verstrekte en gepubliceerde persoonlijke informatie.
  • Er doet zich een al dan niet technische storing voor tengevolge waarvan uw toegang tot de website tijdelijk wordt verhinderd. Indien zich een storing voordoet die langer duurt dan .... weken bent u gerechtigd de overeenkomst met mooiemensen.com met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
Laser.EU