Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Intellectueel eigendom

19. mooiemensen.com is intellectueel eigenaar van de vormgeving en inhoud van haar website, waaronder handelsmerken, afbeeldingen, logo's, foto's, animaties, videobeelden, teksten en al hetgeen daarmede verband houdend.
Het is de gebruiker van de website verboden om in strijd met voornoemde intellectuele eigendomsrechten te handelen. Onder het in strijd handelen met dit verbod wordt onder meer verstaan het openbaar maken, reproduceren, distribueren, bewerken van de website en/of onderdelen daarvan en verder iedere handeling, al dan niet opzettelijk gepleegd, die als inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van mooiemensen.com kan worden aangemerkt.

20. U verleent mooiemensen.com uitdrukkelijk het recht om de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de door u verstrekte informatie te reproduceren, te distribueren, te bewerken, te gebruiken en op de website weer te geven.

Laser.EU