Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Opzegging

13. U kunt de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse opzegging, gedurende de looptijd van de overeenkomst gedaan, ontslaat u niet van uw betalingsverplichting tot het einde van de looptijd van de overeenkomst en geeft derhalve geen recht op restitutie van reeds door u betaalde gelden.
De opzegging dient schriftelijk aan mooiemensen.com via de website te worden gedaan en de opzegging dient mooiemensen.com ten minste één dag voor het eind van de betreffende periode te hebben bereikt. Indien u de overeenkomst niet voor het verstrijken van de periode hebt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde periode als waarvoor deze destijds is aangegaan. Bij verlenging van de overeenkomst wordt deze geacht te zijn aangegaan voor dezelfde periode als de daaraan voorafgaande periode en tegen het tarief dat geldt op de datum met ingang waarvan de overeenkomst is verlengd. Met ingang van de datum waarop de overeenkomst is verlengd bent u het daarvoor geldende tarief verschuldigd en staat u voor de onmiddellijke betaling daarvan in.

14. Mocht tijdige betaling om welke reden dan ook niet zijn geschied dan zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u ondanks ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, zal mooiemensen.com de vordering uit handen moeten geven. In dit laatste geval zult u naast de hoofdsom, wettelijke rente en gerechtelijke kosten tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd worden.

15. Indien mooiemensen.com de overeenkomst met u beëindigt om reden dat u uw verplichtingen daaruit niet bent nagekomen/nakomt zal dit u niet van uw betalingsverplichting ontheffen en bent u daarnaast aansprakelijk voor alle ten gevolge daarvan door mooiemensen.com geleden/te lijden schade en gevolgschade.

Laser.EU