Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Uw verplichtingen met betrekking tot de website

8 a. U dient op fatsoenlijke wijze gebruik te maken van de website. Handelingen/publicaties in strijd met de goede zeden, moraal, fatsoen en/of openbare orde zijn verboden en zullen leiden tot onmiddellijke verbreking van de relatie met u, de ontzegging van uw gebruiksrecht van de website en de aansprakelijkstelling van u voor alle door mooiemensen.com geleden dan wel te lijden schade.

8 b. Het gebruik van de website is beperkt tot het dienen van privé doeleinden. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden. Evenmin is het toegestaan om gegevens of beeldmateriaal van andere personen dan uzelf op de website te publiceren.

8 c. U verplicht zich in het algemeen om zich te onthouden van iedere handeling waarmee u mooiemensen.com en/of haar gebruikers en/of derden schade kunt berokkenen.

8 d. Bij overtreding dan wel schending van een der bovengenoemde bepalingen c.q. verplichtingen houdt mooiemensen.com u aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade, waaronder ook gevolgschade. mooiemensen.com is in dat geval tevens gerechtigd tot directe verwijdering van uw advertentie van de website, u verdere toegang tot de website te weigeren en uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien en voor zover mooiemensen.com uit hoofde van een der onder 1 t/m 3 genoemde gevallen door andere gebruikers van de website dan wel derden aansprakelijk mocht worden gesteld zult u mooiemensen.com daarvoor volledig vrijwaren.

Laser.EU