Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Registratie

4. U dient in te staan voor de juistheid van alle door u verstrekte gegevens. U bent verplicht eventuele wijzigingen in uw gegevens zoals u die bij de registratie hebt verstrekt onmiddellijk aan mooiemensen.com door te geven c.q. deze op uw eigen pagina's in te voeren.

5. Nadat aan alle voorwaarden voor uw registratie en overige toelatingsvereisten, waaronder ook de betaling van het verschuldigde bedrag, is voldaan ontvangt u een wachtwoord en code om in te kunnen loggen.

6. Wachtwoord en code zijn strikt privé en vertrouwelijk en deze mogen niet aan derden worden medegedeeld en/of overgedragen, u verbindt zich hiermede derhalve tot geheimhouding van voornoemde gegevens. U verklaart zich akkoord met het feit dat mooiemensen.com op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor de gevolgen van de schending door u van uw geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw code en wachtwoord, ongeacht of de schending al dan niet opzettelijk is geschied. Ook voor verlies van de code en/of wachtwoord bent alleen u aansprakelijk. U verbindt zich om mooiemensen.com te vrijwaren voor iedere aanspraak uit dien hoofde.

7. Na ontvangst van uw registratie en nadat het selectiecomité u heeft toegelaten en uw betaling is ontvangen kunt u gebruik maken van de website.

Laser.EU