Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Slotbepalingen

22. Overgang, fusie, omzetting/wijziging in een andere rechtsvorm dan wel naamswijziging van mooiemensen.com heeft tot gevolg dat de rechten en verplichtingen die tussen u en mooiemensen.com bestaan overgaan op de nieuw ontstane entiteit.

23. Mocht in deze Algemene Voorwaarden of in de met u gesloten overeenkomst sprake zijn van enige bepaling die als onredelijk beschouwend c.q. als vernietigbaar mocht worden aangemerkt, dan laat dit de overige bepalingen onverlet; de overige bepalingen worden derhalve in dat geval niet aangetast. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de bedoeling die partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst daaraan hebben toegekend.

24. Op de overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

25. Geschillen uit deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam, tenzij u binnen één maand nadat mooiemensen.com zich jegens u schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Laser.EU